Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeum.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-07-21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-26 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.
  • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
 • Linki
  • Strona posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
 • Nagłówki
  • Strony mogą zawierać błędne użycie znaczników nagłówków.
  • Strony serwisu mogą posiadać wielokrotne nagłówki H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 • Slajdery
  • Serwis zawiera slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Strona zawiera odnośniki wyróżnione jedynie kolorem.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis pomija położenie fokusa dla niektórych elementów menu.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Odstępy w tekście
  • Strona zawiera nagłówki niespełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Strona zawiera istotne elementy nieidentyfikowane poprawnie przez technologie wspomagające.
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.
 • Inne zauważone problemy dostępności dla osób słabowidzących / z niep. ruchową.
  • Witryna zawiera animacje, które mogą być trudne do zinterpretowania dla osób słabo widzących i trudne do obsługi przez osoby z niepełnosprawnościami motorycznymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie muzeum.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Justyna Jasik. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: j.jasik@uw.edu.pl, telefon 22 55 20 107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Wojciech Miksa

Telefon: 22 55 21 860

Email: w.miksa@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku klatką A od Krakowskiego Przedmieścia, stopień około 7 cm, drzwi dwuskrzydłowe podwójne z 70 cm odstępem - 77 cm otwarte, 70 cm zamknięte - otwieranie ręczne. Przy wejściu od strony Kampusu znajdują się dwa stopnie, drzwi dwuskrzydłowe 62 cm otwarte, 65 cm zamknięte, otwieranie ręczne. Brak możliwości wezwania pomocy. Wejście klatką B: drzwi dwuskrzydłowe, szerokość 65 cm otwarte, 60 cm zamknięte klamka na wysokości 120 cm otwieranie ręczne. Wejście klatką C: drzwi dwuskrzydłowe, szerokość: 62 cm otwarte, 60 cm zamknięte, otwieranie ręczne, klamka na wysokości 115 cm.

Korytarze i przejścia

W całym budynku brak wind. Wejścia do sal: drzwi dwuskrzydłowe, szerokość około 62 cm otwarte, 60 cm zamknięte, klamki na wysokości od 115 cm do 120 cm, korytarze ze stopniami.

Procedury

Portier może wezwać strażników uniwersyteckich w celu udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnościami.

Dodatkowa pomoc

Brak

Łazienki, toalety, szatnie

Brak toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe dostosowania

Brak

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku "Uniwersytet" na Karkowskim Przedmieściu. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

W budynku występują wąskie klatki schodowe.